Kurs na licencję detektywa zawodowego

diary-614149_1920

Data rozpoczęcia najbliższego kursu

04.06.2022 r.

money-2180330_1920

Całkowity koszt kursu

1300zł

Kurs na licencję detektywa zawodowego realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku (poz. 1638 ) z późniejszymi zmianami; w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Świadectwo ukończenia kursu detektywistycznego (zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSW z dn. 16.12.2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa /Dz. U. 2013 poz. 1638) potwierdza przygotowanie teoretyczne w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 

Osoby, które ukończą kurs detektywistyczny w naszej Placówce mogą wnioskować o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. Wpisu na listę dokonują Komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym i trwa od 2-3 weekendy.

Nabór jest ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 10 osób.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyły 21 lat;
 • posiadają wykształcenie conajmniej średnie,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie zostały zwolnione dyscyplinarnie z Policji, Straży Gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat. 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • ochrona danych osobowych,
 • ochrona informacji niejawnych,
 • prawa i obowiązki detektywa,
 • przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 • zajęcia poglądowe w sklepie detektywistycznym.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane kursem mogą zapisać się za pomocą formularza: zapisz się lub osobiście w sekretariacie DELTA-PLUS, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, tel. 512440670 (prosimy o pobranie kwestionariusza w formacie pdf, wypełnienie i dostarczenie do naszego biura). 

Close Menu